Thixo naba

Thixo naba ababini
benze ngoku umnqophiso
kwanga ukumanywa kwabo
kunga koko kwentliziyo.

Wanga ungabakhokela
apho baya khona Bawo
Hlala nabo njengoYise
uz’ ulawul’ ikhaya labo.

Umanyano lweentliziyo
malufumaneke kuwe
kungengazifungo zodwa
abazenze phambi kwethu.

Omnye athwalele omnye
iinkathazo zomphefumlo
bakhaliphe banyameke
babophane eNkosini.

Wena, Thixo onothando
sikelel’ikhaya labo
luth’ uthando lwaphezulu
lube ngumzekelo kubo.

Leave a Reply

Masihambe nabelusi

25/08/2017

Yesu siyakubongoza

13/09/2017