Tokozani nonke

Tokozani nonke ngob’iNkosi ivukile,
Izulu livuliwe ngengalo enamandla:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Hlokomani namhla ngokwethaba okukhulu,
Izitha zahluliwe kwanqotshwa nesihogo:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Wozani nonke simhubele simdumise;
Udumo nobukhosi kungokwakhe naphakade:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Masicule sonke izingoma zenjabulo;
Usizi nokukhala kudlulile kuphelile:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Wozanini nonke simhubele neNgelosi;
NeBandla lezingwele elihlala ezulwini:
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya!

Leave a Reply

Uvukile uJesu

23/07/2017