Woza Moya Ocwebile

Woza Moya Ocwebile
Wehlisele imisele
Yokukhanya kwaphezulu.

Woza Yise wabampofu
Wen’ osiph’ izipho zakho
Khanyisela indliziyo.

Wen’ ongumduduzi omuhle
Ohambel’ izinhliziyo,
uyakuziqabulisa.

Uphumuz’ abakhathele,
Upholisa libalele,
unguMsizi osizini.

Wen’ osilethel’ inhlanhla,
Zegcwalis’ izihliziyo
Zamakholwa akho onke.

La umuntu engenawe
akakwaz’ ukwenza lutho,
Qhabo, konke konakele.

Ak’ ugez’ okungcolile,
Swakamisa okomile,
Bopha izilonda zonke.

Sthambise silukhuni
Sivuthise lasibanda
Ubuyis’ abadukile.

Wacwebise amakholwa
Athembile kuwe njalo
Zonk’ izipho zakho.

Siph’ umvuzo wokulunga
Ngazo zonk’ izipho zakho.
Athembile kuwe njalo.

Leave a Reply