Ke tla ‘mona

Ke tla ‘mona ‘M’a rona ea ratehang,
Pelo e se e utloa monate.
E, u mosa ‘me u motle hakakang,
U fetoa ke Molimo a ‘notsi

Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.
Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.

Ke fela ke mo rata haholo hle,
‘Me bitso la hae lea nkhahlisa.
Ke sefela se monate, se setle;
Ka hanong ke ntse ke se bolela.

‘Me ka batla se tsoanang le Maria,
Ke talima lefatseng kahohle;
Empa che ke sitoa ho se fumana;
Ke mohlolo ho mangeloi ‘ohle.

Movirigo ea bohlabane

Movirigo ea bohlabane,
naleli mphatlalatsane,
Uena ea senang le sekoli,
Ahe, ahe, ‘M’a ‘Moloki.

U mamele lithapelo tsa rona
U litsatse maneho Molimo;
O ho uena ‘Me ea lehlohonolo,
U tle u loantse lira tsa rona.

Uena thabo ea Israele,
U thoriso ea bakriste,
Tsabelo sa baetsa-libe,
U khobile bakhelohi.

Sohle sechaba sa Basotho
Ka uena se bone Jesu,
Se fumane lehlohonolo
La ho tseba tsa Molimo.

Maria, ke lebitso la hao;
Ke la mosa le la mohau;
U leqosa la batho bohle;
Le phallang ha le bitsitsoe.

Oho Movirigo

Oho Movirigo, ea hloekileng,
Ea se nang le sekoli.

Utloa thapelo ea bana ba hao
Utla, Utloa, ‘M’a rona.
‘Me ea ratehang, ‘Me ea makatsang
Ea matla leholimong.

U mosireletsi ea tsepehang,
Ea tletseng mosa ruri.

U re namolele lintoeng tsohle
Tsa rona le e mobe.

U hlokile sebe hlahong ea hao,
Re thuse re se hloee.

U n’u khobe hloho ea Satane,
Re thuse re mo hlole.

Ahe Maria!

Ahe Maria! Ahe Maria!
Ea se nang le sekoli,
Tsepo ea balumeli,
Ahe Maria, Maria!

‘Me ea se nang sekoli,
Uena ‘M’a ‘Moloki;
Re qelle bohloeki
Ba ‘mele le ba moea.

Oho ‘M’a Baapostola,
Re qelle cheseho
Le matla a moea,
Ho phetha litsoanelo.

Re loanele, ‘M’a rona,
Litsietsing tsohle;
Re thuse ka matla
Re tle re e hlabane.

Sera se halefile
Se re tsoetse pelo;
Oho ‘M’a Molimo,
Ak’u re sireletse.

Re thuse ka mamello,
Le eona phehello;
Re tle re tsepehe,
Re shoele Jesu Kriste.

Mohl’a lefu la rona,
Tlo ho re khothatsa
Le ho re buella,
Re tle re shoe ka khotso.

Letlotlo lohle

Letlotlo lohle le isoe
ho Kriste Morena.
Ka nako tsohle le hohle
Ke batho kaofela.

Oho Kriste Moren’a mosa,
Busa tsohle lipelo;
Kelello le eona thato,
Re u neha tsona.

U filoe lichaba tsohle
Ho ba lefa la hao.
A li ke li u mamele,
Ka tsohle linako.

Li teng nku tse sa u tsebeng
Oho se li lahle.
Ak’u li khannele sakeng
Li tle li u tsebe.

Felisa mefere-fere
E tubang lefatse;
Tsebisa lichaba ‘nete,
Mashano a fele.

Hlonepho e be ho Kriste,
Moren’a marena;
Le thoko le khanya eohle,
Ka mehla le mehla.

Ke tsatsi le monate

Ke tsatsi le monate
Lena la kajeno;
Re matheleng ka pele
Ho pelo ea Jesu.

A re eeng ho leboha
Lerato la Jesu;
O hlahisitse lona,
Ka ho shoela batho:

A re eeng ho lefela
Melato ea rona.
Re kopeng ligrasia
Pelong eo e mosa.

A re eeng ho soabela
Litsito tse ngata
Tse leng teng ka ho rona,
O tla li hlakola.

A re eeng ho hlomoha
Ka pelo tsa rona,
Ho bona mahlomola,
A pitlang Morena.

A re eeng ho itlama
Pelong eo e mosa.
Ha re sa tla koenaha
Likanong tsa rona.

E, Pelo ea Morena,
Re se re u balla:
Re tla u sebeletsa
Ka mehla le mehla.

Letsatsi la kajeno

Letsatsi la kajeno ha le se le likela,
Oho Pelo ea Jesu, ke tla ho uena.
Ka mehla le mehla u tla ba tsepo ea ka,
Ke moo ke u ballang lerato le matla.
lerato le matla.

Mamelang hle, Mamelang hle, Mamelang hle,
Mangeloi a Molimo,
Utloang bohle, Utluang bohle, Utluang bohle
Pallo ea ka; Ke shoe mona, ho so ho le molemo
Ho ena le ho koeneha!

E, ke oa hao, Oho Pelo ea Jesu!
Ke tla rata ka mehla,
E ke oa hao, Pelo ea Jesu,
Ke eona he pallo ea ka.

Oho Pelo ea Jesu ke tsepile ho uena:
ke khale ke tsebile hore ua nthata;
E, u tsepo ea ka, u lerato, u mosa,
Ke moo ke ntseng ke re na nka ea ho mang na?
Na nka ea ho mang na?

Oho Pelo ea Jesu supiso sa lerato,
Na hase tsoanelo na hore u ratoe?
E, lerato la hao le tsaonela pusetso;
Pelo ena ea ka, u e amohele.
U e amohele.

Oho Pelo ea Jesu u mpontsitse mamelo:
Ke tlile ho ithuta eona ho uena.
ke mamele hantle, ke be le kutloisiso,
Hobane ke tsela e pholosang moea.
E pholosang moea.

Sehlabelong

Sehlabelong se halalelang
Jesu ‘Moloki oa rona
Ka mosa o fetisisang
O tla ho rona ka mehla.

A re eeng bohle
Ka pelo tse ntle
A re eeng ho moadora
‘Me ka lerato
Le ka hlonepho
Hoba ke eena Morena.

Ka hlompho re mo inameleng
Le ka boikokobetso;
‘Me ho eena ea re ratileng
Re kopeng tsa hae lineho.

‘Me ea iketsang sehlabelo
Bakeng sa baetsalibe
Ke eena Mora oa Molimo,
Ke oa rona Molopolli.

Ke Morena ea matla ohle
Ea re nehang ka matsatsi
Ka sebopeho sa bohobe
‘Mele oa hae ka sebele.

Ba heso re mo neheng moea,
Bophelo, matla le pelo;
Ke pusetso ea bafutsana,
Empa e tla mo thabisa.

Oho nako e bokhabane

Oho nako e bokhabane
Ruri o sa tlile Jesu
Ke ‘Moloki oa batho bohle
Mosa oa hae o moholo.

A re roriseng, A re leboheng
Lerato le fetisisang,
E! ka tumelo binang lithoko
Tsa Molimo ea ratehang.

Mona, setulong sa lerato
O tselisa lamonate.
Joale o re tlisetsa khotso
E, khotso ea paradisi.

Che, lialuma tse tsabehang
Mona ha li utloahale;
Matla a hae a fetisisang
A patiloe ka sebele.

Bana, re ke re atameleng
O rata pelo tsa rona.
Oho hle, e be tse hloekileng
Li se ke tsa silafala.

Lebitso la hae le leholo
Le ke le tumisoe hohle
Le borena ba hae kajeno
Bo tsejoe ‘me bo tlotlisoe.