Wozanini nonke

Wozanini nonke,
Nant’iSakramente,
Alimis’uJesu Kristu,
Kuze simkhumbule.

Nans’iNyama yakhe,
Nant’iGazi lakhe,
Oyidlayo, aliphuze,
Uzaphila njalo.

Nguye osimemayo,
Uthi wozanini,
Nonk’elihluphekile,
Ngililulamise.

Thethelel’ izono,
Esakona ngazo:
Siqinise siph’amandla,
Singakoni futhi.

Sibusise Jesu,
Usilonde njalo;
Khona sothi mhla sifayo,
Samukelwe nguwe.

Leave a Reply

Tlotlo

02/08/2017

Engelosi engilonda

03/08/2017