Xa bendiyintsimbi

Xa bendiyintsimbi ngendicula njalo
beve bonk’abantu ilizwi lam lisithi
Ave Mariya, Ave Mariya, Ave Mariya.

Xa bendiyintaka ngendicul’ ingoma
zivuy’ iintliziyo zakundiva ndisithi
Ave Mariya, Ave Mariya , Ave Mariya.

Ma odumileyo zukholiseke ndim
xa ndikwazisayo kulo lonke ilizwe
Ave Mariya, ave Mariya, Ave Mariya.

Ngayo yonk’ iimihla ndibulisa kuwe
Nasekufeni kwam ndivumele ukuthi
Ave Mariya, Ave Mariya, Ave Mariya.

Leave a Reply

Awu sizi lwakho

23/08/2017