Yesu Mxoleli

Yesu Mxoleli waboni
ndithoba phambi kwakho
ndidanile ndixakiwe
ngumthwalo wezono zam.

Ndichase lon’ olo thando
owandithanda ngalo
mhla ujing’ emnqamlezweni
ufela izono zam.

Ndidanile Yesu wam
ngenxa yamatyala am
awandenza ndahlukane
nentsikekelelo zakho.

Ngoku sendicel’ uxolo
Mxoleli wamatyala
ndizimisel’ ukulunga
uzundisikelele.

Mhululi welizwe lonke
mhla ndimka kweli lizwe
zendifuman’ ukuphumla
nabangcwel’ ezulwini.

Leave a Reply

Akunalusizi kufa!

25/08/2017