Ndakuqala umnqamlezo

Ndakuqala umnqamlezo
afe kuwo uMsindisi
ndoncama yonk’ iinzuzo yam
ndililahle nekratshi lam.

Mandingaqhayisi Nkosi
kungengomnqamlezo wakho
konke ukuzithemba kwam
ndikuncama ngenxa yakho.

Khawubone lowo mzimba
apho kwampompoz’ igazi
wakha walubon’ uthando
luxubene nosizi?

Zonk’ iindyebo endinazo
abdingenikeli ngazo
mandizenze mna idini
ndixabise olo thando.

Kuye owafel’ aboni
ngobunzims nangosizi
Makubekho lonk’ uzuko
ngawo onke amaxesha.

Leave a Reply

Abafela ENkosini

25/08/2017

Yesu Mxoleli

25/08/2017