Yihla Moya oyingcwele

Yihla Moya oyingcwele
Zuthambise iintliziyo
Zabo bonk’ abantu bakho
Balivume izwi lakho.

Zusisikelele Bawo
Kuba ungumonwabisi
Singcwalise ngomso wakho
Ngazo zonk’ izipho zakho.

Ah mthombo wobungcwele
Singcwalise thin’ aboni;
Size sithandeke njalo
Kuwe Mdali wethu sonke.

Leave a Reply

Ncoma Ziyon

08/08/2017

Bongan' iNkosi!

08/08/2017