Ncoma Ziyon

Ncoma Ziyon uMsindisi,
Umkhokeli nomalusi,
Ngamaculo nangeengoma.
Zama ngalo konk’ onako;
Asinako ukumnika,
Thina ngokufaneleyo.

Nants’ indawo yodumiso,
Sisimanga seso sonka
Sihleliyo siphilisa
Abafundi basiphiwa
Kwesasidlo sokuphela,
Nguye yena inkqu yakhe.

Malifezek’ udumiso,
Luvakale, lube mnandi,
Intliziyo mayiyole,
Ngowona mhla mkhulukazi,
Wokuyenza inkumbulo
Yokumiswa kwesa sidlo.

Sisithebe sokumkani
Sona yipasika yethu,
Sishenxis’ eyakudala.
Okudala kususiwe,
Kwangeniswa oku kutsha,
Ubusuku sebudlule.

Leave a Reply

Ah Sonka sosindiso

08/08/2017