Yihlani ke zingelosi

Yihlani ke zingelosi
Ze nisifundise sonke
Onke amaculo ethu
Okumbong’ uYesu Kristu
Zize zonk’ iilwimi zethu
Zichwayite mpela zithi
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Mkhosi wazi Seraphime
Mkhosi waz’ iKherubhime
Nina nivutha luthando
Lokumthand’ uYesu Kristu
Vuthelani oluthando
Nasentliziyweni zethu
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Ah mikhosi yeengelosi
Enibona ezulwini
uMsindisi wethu Yesu
Niqubude kuye njalo
Sincedeni ukumbonga
Yena ofihlakeleyo
Makabong’ uYesu Kristu
Okhoyo kwisakramente.

Leave a Reply

Konyana ea Molimo

10/08/2017

Yizani ke sicule

10/08/2017