Yizani ke sicule

Yizani ke sicule
Iculo lengelosi
Sibong’ uThixo wethu
Simncome sonke sithi
Uzuko lube kuye
Ongcwele wabangcwele
iNkosi yokumkani
Ophezu kwabo bonke.

Siphinda make linye
kwaleengelosi lithi
Abantu bonk’ abahle
Uxolo lube kubo
Ah mvan’ ebingiweyo
Esus’ izono zethu
Ah Yesu onetarhu
Usiph’uxolo lwakho.

Leave a Reply

Isiseko seliBandla

10/08/2017