Yiza Moya onguMdali

Yiza Moya onguMdali
ezintliziyweni zabantu
siph’ ufefe lwaphezulu
thina usidalileyo.

UngumThuthuzeli wena
isipho sikaSomandla
umthombo wobom, umlilo
nomthambiso wobumoya.

Uziziph’ ezisixhenxe
ulidinga likaYise
ungumnwe wesandla sakhe
ufundisa amakholwa .

Khanyisel’ iizimvo zethu
galel’ uthando phakathi
yomeleza uqinise
ubuthathaka nenyama.

Ziguqule zonk’ iintshaba
siph’ uxolo nolonwabo
mawube ngumkhaphi wethu
singenzakali bububi .

UYise simazi ngawe
simqonde ngawe uNyana
nawe Moy’ ovela kubo
zesikholwe kuwe mpela.

Uzuko kuYis’ uMdali
kuNyana onguMsindisi
nakuMoy’ ongcwalisayo
ngoku namaxesha onke.

Leave a Reply

Ke tla 'mona

25/08/2017

UMkhululi esahleli

25/08/2017