UMkhululi esahleli

UMkhululi esahleli
engekanyukeli
wasithembis’ uMkhokeli
woba nathi.

Weza kuth’ engumkhuthazi
efun’ iintliziyo
ezingamnika
indawo asebenze.

Uhleli nath’ eBandleni
xa simphulaphula
eluleka, esityela
inyaniso.

Bonk’ obethu ubungcwele
nezoyiso zomke
neenkumbulo ezingcwele
zizezakhe.

Moya wofefe nenene
zusithethelele
uthandaze kunye nathi
abha Bawo. Amen.

Leave a Reply

Yiza Moya onguMdali

25/08/2017

Phakamis' iingcinga

25/08/2017