Zuyole lizwe

Zuyole lizwe ngovuyo
zala Zulu yimibongo
uzuko lwabaPostolo
maluvakale kamnandi.

Nina ninceda abantu
nikhanyisel’ umhlaba
sicela sonke ngomnqweno
yivani izwi leBandla.

Nithunyelwe ebantwini
nivakalise ilizwi
zenikhulul’ iintliziyo
ezisezintluphekweni.

Nina siseko seBandla
enanyulwayo nguKristu
zeniqhekeze isonka
nixolelanis’ abantu.

Nizenze zonke iintlanga
abalandeli beNkosi
uYise noNyana wakhe
noMoya oyiNgcwele kanye.

 

Leave a Reply

Yahlala imfama

20/04/2018

Ndikuthembisa Thixo

20/04/2018