Yahlala imfama

Yahlala imfama icela amalizo
wafika UYesu edlula ngakhona
kwavakal’ ilizwi lemfama ngobizo
O Nyana kaDavid ndinik’ ukubona.

Wavuma uYesu wanceda kwangoko
esithi lamehlo ndise ndiwavula.
yazuz’ukubona imfamakwaoko
yasuk’ilandel’uMkhululi ivuya.

UYesu phezulu,usenobubele:
nakububumfama basemphefumlweni
angathi ngazwi-Nye athethe buphele
kungen’umphefumlo enkululekweni.

Yizani zimfamazomhlaba yizani!
nanamhla UYesu usel’esondele
kholwani ke kuye: nabizwa kwanani
ukuze noben’ubumfama buphele.

 

Leave a Reply

Ingelosi ziyacula

12/04/2018

Zuyole lizwe

20/04/2018