Baba Nkosi yaphezulu

Baba Nkosi yaphezulu nampa thin’ abantabakho.
Siyancenga sithobile mthume esimthenjisiwe.
Azosus’ izono zethu nobumnyama esikubo.
Asibuyisel’ inhlanhla esalahlekelwa yiyo.

Nkosi bheka ubumnyama obusemhlabeni wonke;
awuthume uMkhanyisi ezekubakhanyisela,
abahlezi emnyameni, bengakwazi wena,
Baba bakuthande njalo njalo bakukhonze, Nkosi yethu.

Yesasani zizwe zonke, ngoba nakhu kusondele
isikhathi sokufika koMsindisi weth’ uJesu.
Woza Mhlengi sikhulule thin’ esingabantabakho,
Baba Nkosi yaphezulu mawufik’ umbuso wakho.

 

Leave a Reply

Yehlisani uMsindisi

24/02/2018

Vuk’ uvuke

24/02/2018