Yehlisani uMsindisi

Yehlisani uMsindisi nina mafu namazulu.
Basho njal’ abantu labo. Ababebhekile Njalo
uMsindisi walomhlaba okwathiwa uyofika
Ezekubahlenga bonke ezonweni zabo zonke.

USomandl’ uBaba wethu wezwa ukukhala kwabo.
Wathi ehawukel’ abantu wanikela iNdodana.
Wathuma-ke ingelosi iye kuMaria ithi:
“Uzozala iNdodana enguMhlengi wabo bonke”.

Wavuma-ke uMaria wathi: Ngiyincekukazi;
akwenzeke kimi phela njengokusho koPhezulu,
awusumehlel’uMoya izwi lab’ inyama kuye.
Sesizozalelw’ uMhlengi onguKrist’ iNkosi yethu.

 

Leave a Reply

Jesu Nkosi emnene

24/02/2018