Bhek’ uyeza emafini

Bhek’ uyeza emafini owafel’ izoni kanye; abangcwele abaningi beza naye bejabula. Alleluya: Alleluya! Alleluya ubuyela emhlabeni. Amanxeba asekhona awathola ekufeni; yikho okujabulisa bonke abahlengiweyo bewabona, bemangele, bemangele, bejabula phambi kwakhe. Uyabonw’ amehlo onke, ehlobile ubukhosi; bon’ ababemdelela abamhlaba bambulala bamesaba, benovalo benovalo, […]

Vuk’ uvuke

Vuk’ uvuke mphefumulo hlabelela amahubo ubabaze uSomandla uMdabuli wakho konke. Thokoza-ke ujabule ngoba nakhu kusondele isikhathi sokufika koMsindisi walomhlaba. Bheka nansi ingelosi indizela ngasendlini kuMaria eguqile ethandaza ethobile. Yath’ ingena yakhuleka yathi: Yethi onenhlanhla, ngikwazisa okukhulu ngoMsindis’ othenjisiwe. USomandl’ uPhezukonke ehawukel’ abantu […]

Baba Nkosi yaphezulu

Baba Nkosi yaphezulu nampa thin’ abantabakho. Siyancenga sithobile mthume esimthenjisiwe. Azosus’ izono zethu nobumnyama esikubo. Asibuyisel’ inhlanhla esalahlekelwa yiyo. Nkosi bheka ubumnyama obusemhlabeni wonke; awuthume uMkhanyisi ezekubakhanyisela, abahlezi emnyameni, bengakwazi wena, Baba bakuthande njalo njalo bakukhonze, Nkosi yethu. Yesasani zizwe zonke, ngoba […]

Yehlisani uMsindisi

Yehlisani uMsindisi nina mafu namazulu. Basho njal’ abantu labo. Ababebhekile Njalo uMsindisi walomhlaba okwathiwa uyofika Ezekubahlenga bonke ezonweni zabo zonke. USomandl’ uBaba wethu wezwa ukukhala kwabo. Wathi ehawukel’ abantu wanikela iNdodana. Wathuma-ke ingelosi iye kuMaria ithi: “Uzozala iNdodana enguMhlengi wabo bonke”. Wavuma-ke uMaria […]

Jesu Nkosi emnene

Jesu Nkosi emnene, Mthandi wethu omuhle, Jesu siyakuthanda, kalokhu naphakade. Jesu, Mhlengi wesintu, wena owasifela: Jesu, siyakwethemba, Msindisi weth’ omuhle. Jesu, nqaba yezoni, geza izinhliziyo zethu, thin’abonayo ngeGazi lakh’ elihle. Uze usamukele mhla simuk’ emhlabeni, usiyis’ezulwini, sibuse nawe njalo.  

Jesu omuhle, hlala kimina

Jesu omuhle, hlala kimina. Wena sithandwa sami esihle. Jesu omnandi othandekayo. Nguwena kuphela engimthandayo. La ngilusizi ngiyakucasha enhliziyweni yakho Msindisi, Mhléngi omnene, akungisize, ungivikele ekulingweni. Ngizinikela kuwe Msindisi; kungithathe ngibe ngowakho. Ngeke ngisuke kuwe nanini, Wena Malusi wami omuhle. Ngamhla ngifayo wongamukela, […]

Jesu omuhle othandwayo

Jesu omuhle othandwayo woza nginxanele wena E! sithandwa esimnandi, woza Jesu, woza kimi. Inhliziyo yami, Jesu, ingethokoziswe lutho, nguwe Jesu, wena wedwa ongayitholis’ inhlanhla. Nokukukhumbula njena kunjengoju olumnandi; woza kimi, Jesu wami, ngizwe ubumnandi bakho. Jesu, woz’ uhlale kimi ungemuki naphakade; Yiba […]

Jesu sinkwa sengelosi

Jesu sinkwa sengelosi, Woza, nginxanela wena :Jesu, Jesu wam’ omuhle, woza, woza kimi. Jesu sinkwa sokuphila, woza ungilulamise :Jesu sidlo esimnandi, woza, woza kimi. Jesu Nkulunkulu wami, woza ungithokozise :Jesu, Jesu, Mhlengi wami, woza, woza kimi.  

Jesu Nkosi ukulinga

Jesu Nkosi ukulinga kukaSathan’ kuyashisa: Sesiyafa sesidinga nguwe oyakusisiza. Jesu Nkosi,sidangele aphelil’ amandla ethu: Akusiqinise Jesu,Wena oyisinkwa sethu. Kwasho wen’ uqobo wathi: Ungukudla okuyikho okuvela ezulwini, sasithenjiswe kona. Jesu sinkwa sengelosi, woza kith’ usiphamandla, khona sothi nxa sinawe, singahlulwa ukulingwa. Jesu, sikhuleka […]

E! Jesu Nkosi yami

E! Jesu Nkosi yami E! nang’ umuntu wakho. Nang’ekuncenga uzwe amazwi akhe manje. E! Jesu Mhlengi wami olapha elathini ngize la kuwe Nkos’oyinqaba yami. Bheka-ke ngiphephela kuwena Jesu wami, ngibalekel’ izitha zomphefumulo wami. E!Jesu Mhlengi… Sengiyathemba kuwe Wen’ ongamandla ami; akukho ukwesaba […]