Maria ocwebile

Maria ocwebile,
Virigo elimnene,
Limnand’ igama lakho.
Lisenamisa sonke,
ngob’ unguMame wethu
omuhle othandwayo.

E! Mame onesisa,
sivume sib’ abakho:
Ak’ usisiz’ ukuba
sib’ abantwana abahle,
abenz’ okuhle njalo
baxway’ izono zonke.

Luveze, Mame wethu,
uthando olukhulu
onalo kithi sonke
esing’ abantabakho,
ak’ usilonde njalo,
singaze silahleke

 

Leave a Reply

E! Maria akungizwe

20/04/2018

Sengikubingelela

20/04/2018