Sondelani samukel’ umzimba

Sondelani samukel’ umzimba
woMsindisi siphuze negazi leli elophela thina.
Alleluya, alleluya, siyabonga, Nkosi.

Sesisindisiwe yiwo lowoMzimba
wakhe, sithokoza emoyeni, asibong’ iNkosi.
Alleluya…

Lo oyiNdodan’ eyodwa esiphila ngaye,
wafa esiphambanweni wakunqob’ ukufa.
Alleluya…

Wanikeiw’ uJesu ngenxa yabo bonk’
abantu. Uye ongonikelayo, uy’ongumnikelo.
Alleluya…

Kade kwakuhlatshw’ izimv’ ezingahlengi lutho.
Sekuhlatshwa manj’ imvana esusa izono.
Alleluya

Yena owahleng’ abantu wabakhanyisela.
Nguy’osiph’ amandla onke esidiweni sakhe.
Alleluya…

Yen’ olondoloz’ abakhe abakholiweyo,
nguy’osipha ukuphila okungapheliyo.
Alleluya

Nxa silamba uyasiph’ isinkwa sabangcwele,
uyasipha nxa somil’ amanzi okuphila.
Alleluya

Jabulani, jabulani, usekhona kithi
oyiNkosi yamakhosi, onguSimakade.
Alleluya

Leave a Reply

Woza Jesu

24/02/2018

E! Jesu Nkosi yami

24/02/2018