E! Jesu Nkosi yami

E! Jesu Nkosi yami E! nang’ umuntu wakho.
Nang’ekuncenga uzwe amazwi akhe manje.
E! Jesu Mhlengi wami olapha elathini
ngize la kuwe Nkos’oyinqaba yami.

Bheka-ke ngiphephela kuwena Jesu wami,
ngibalekel’ izitha zomphefumulo wami.
E!Jesu Mhlengi…

Sengiyathemba kuwe Wen’ ongamandla ami;
akukho ukwesaba nxa ngikuwena Jesu:
E! Jesu Mhlengi…

Leave a Reply

Jesu Nkosi ukulinga

24/02/2018