Abafela ENkosini

Abafela ENkosini
banoyolo bona
kuba baya kuwe, Yesu
aph’ uhleli khona.

Sibiziwe namhla NKosi
Isicaka sakho
siyacela usamkele
ekhayeni lethu.

Iinkedama zikhangele
ngobubele bakho
Nkosi Yesu z’uzithwale
ngesifuba sakho.

Zikhokele wena Yesu
kolu hambo lwazo
uzisule iinyembezi
uzisuse izono.

Leave a Reply

Amandla kaYosefu

25/08/2017