Ah Ngelosi yam

Ah Ngelosi yam engcwele
undingcina wena mhlobo
ebusuku nasemini
ngoku yalelwa nguThixo
ngobubele obukhulu.

obu bom basemhlabeni
bunengozi ezininzi
xana ungekhoyo wena
ndiyoyika endleleni
ndiyoyika ukubhubha

Nam yonk’ iimihla
kuzo zonk’ iindlela ezi
ndingayek’ ubulungisa
ndingaweli esonweni
ndibe nawe naphakade.

Zuthi xa ndityhafileyo
undixhase emoyeni
ndingoyiki iintshaba zonke
zimphefumlo nezomzimba
xa ndihendwa domeleze.

Zuthi mini ndizakufa
undincede ndizohlwaywe
ndiwamkele kwanomphako
zendingene ezulwini
ndihlal’ nabangcwele bonke.

Leave a Reply

Uzuko kuThixo

11/08/2017