Ngobusuku bokugqibela

Ngobusuku bokugqibela
phambi kokuba afe
uYesu wathabatha
isonka newayine.

Yamkelani watsho Yena
yityani nisele
NguMzimba kwaneGazi
zibubom bomphefumlo.

Niyingqina le nyaniso
yokufa kwam oku
ke ningalulibali
uthando lukaThixo.

Ngobusuku obumnyama
wagwetywa watyatyulwa
wasiwa ekufeni
size sibe nobom.

Masiphilel’ uMsindisi
ngentlalw’ elungileyo
nentliziyo emsulwa
ezaliswe luthando.

Leave a Reply

Isiseko seliBandla

10/08/2017

Ah Ngelosi yam

11/08/2017