USathana mKristu

USathana mKristu mawumlahle bo
Ngokuba ulixoki nje
UYesu yedwa mlandele
Ilizwi lakhe yinyaniso
Lizwi likaKristu, ndikugcina mna
Nasekufeni unobom.

Hayi bethu, yinto elusizi le
Nithanda olu tshaba nje
Kudala noko luboniwe
Lufun’ ukunibamba nonke
Lizwi likaKristu ndokugcina mna
Nasekufeni unobom.

Ngumkhohlisi kanye USathana lo
Unamaqhinga kakubi
UYesu makasikhokele
Indlela yakhe ilungile
Lizwi likaKristu ndokugcina mna
Nasekufeni unobom.

Leave a Reply

Rara, o tlhodile

08/08/2017

Ah Nkosi yobukhosi

08/08/2017