Ah Sonka sosindiso

(O Salutaris Hostia)

Ah Sonka sosindiso
Sivulel’ izulu wena
Luyasibandezel’ utshaba
Siph’ amandla zusincede.

Thixo, Nkosi enye-ntathu
Lonk’ Uzuko lube kuwe,
Siph’ ubom obungapheliyo
Ekhayeni lethu Bawo.

Amen.

Leave a Reply

Nantsi isakramente

08/08/2017

Ncoma Ziyon

08/08/2017