Nantsi isakramente

(Tantum Ergo)

Nantsi isakramente enkulu
Masizithobe sonke
Kuyaqala into entsha
Emva kwelidali isiko
Into engenakuqondwa
Ukholo maluyixhase.

Kuwe Mzali kuwe Nzala
Makunikwe uzuko
Nombuliso nodumiso
Nayo yonk’ intsikelelo
Wena Moya wababini
Mawubongwe ngokunjalo.

Amen.

Leave a Reply

Mariya mandla am

08/08/2017

Ah Sonka sosindiso

08/08/2017