E! Bandla lamakholwa

E! Bandla lamakholwa, wozani simtuse.
UNina ocwebile kaJesu iNkosi.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Njengoba ingelosi yakubingelela,
Kanjalo namakholwa enzisa okwayo,
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Ugcwele igrasia, iNkosi inawe:
Ubusisiwe wena esifazaneni,
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Uwedwa ebantwini ongangcoliswanga
Isici sakwa Adam mhlazan’ uthatshathwa.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Ak’ usikhulekele, thin’ esiyizoni,
Usinxusele manje nangamhla sifayo.
Nina ocwebile, woMsindisi wethu
Sithi: E! Nkosikazi, mana njalo njalo.

Leave a Reply

Kwake kwathi uMaria

02/08/2017

E! Mame

02/08/2017