E! Mame

E! Mame, nina woMsindisi,
Sibheke thina bakaJesu
Oyena wasibeka kuwe,
Ukuba ub’ uMame wethu.

Maria, sobinis’ uJesu,
Umntwana wakho onomusa.
Sengathi nathi singamgona,
Njengoba wawumgona wena.

Virigo elicwebileyo,
Elihle kunezingelosi,
Sihlenge engozini zonke,
Singaze sisondele kuzo.

E! Mame, awosikhumbula
Mhlazane simukayo lapha,
Usisise kumntanakh’ uJesu,
Simbone embusweni wakhe.

Leave a Reply

Maria mandla ami

02/08/2017