Kwake kwathi uMaria

Kwake kwathi uMaria esabong’ iNkosi.
Ingelos’ uGabriele yeza kuye yathi:
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Yab’ isithi: “E! Maria, unenhlanhla wena,
ngoba nakhu uzozala uMsindis’ uJesu.”
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Wabesethi uMaria: “Ngilalel’ iNkosi;
Akwenzeke kimi lokho njengokusho kwakho.”
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

INdodana yophezulu yehla, yab’ umuntu.
Yab’ umntwana weVirigo elicwebileyo.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.
Yethi, Yethi, Yethi Maria.

Leave a Reply

Ahe! Oho naledi

02/08/2017