Jesu Nkosi ukulinga

Jesu Nkosi ukulinga kukaSathan’ kuyashisa:
Sesiyafa sesidinga nguwe oyakusisiza.

Jesu Nkosi,sidangele aphelil’ amandla ethu:
Akusiqinise Jesu,Wena oyisinkwa sethu.

Kwasho wen’ uqobo wathi: Ungukudla okuyikho
okuvela ezulwini, sasithenjiswe kona.

Jesu sinkwa sengelosi, woza kith’ usiphamandla,
khona sothi nxa sinawe, singahlulwa ukulingwa.

Jesu, sikhuleka kuwe ukuleliSakramente;
senze sikuthande njalo njengokuba usithanda

Leave a Reply

E! Jesu Nkosi yami

24/02/2018