E! Khalani-ke

E! Khalani-ke mabandla ezulu,
nisililis’ isililo esikhulu.
Ngoba iNkosi yezulu nomhlaba
bayibethele emthini wehlazo.
Nang’ ebethelwe enqanyuleziwe.
Bambhobozil’ izinyawo nezandla.
Wo! ngobuhlungu nosiz’ olu ngaka,
esesifela thin’ esiyizoni.

Ake nibheke osonqamlezweni!
Akasemuntu, qha usengumnyundu.
Wonke umzimba usungamanxeba,
wopha igazi, udliw’ ubuhlungu.
Jesu omuhle, wen’ olengisiwe
lapho emthini oyisiphambano:
Wo! sakuhlupha kangaka ngezono.
Sithethelele, sibheke ngomusa.

Nanti igazi elopha ngamandla
emanxebeni oMhlengi uJesu.
Nang’ esifela ngothand’ olukhulu,
esikhokhel’ inhlawulo yezono.
E! zingelosi wozani nisize,
khongozelani igaz’ elingcwele,
elichithelw’ ukuhlanza izono,
lisivulele isango lezulu.

 

Leave a Reply

Wo! Ngosizi lwakho

26/03/2018