Wo! Ngosizi lwakho

Wo! Ngosizi lwakho, Jesu, owaluzw’
enhliziyweni, ngamhla ujuluk’ igazi
ngenxa yamacala ethu.

Ingelosi zambongoza zikubon’
usensikeni, woph igazi ngokushaywa
ngenxa yethu thina zoni.

Waqheliswa kabuhlungu! Wo! ngosizi
olungaka,bakubhinqa bakuhleka,
wena Nkosi yobukhosi.

Jesu Ndoda yezinsizi, wayiswa-ke
eKhalvari ulwetshethe unqamlezo
olukhulu olunzima.

Babethel’ izandla zakho, babethela
nezinyawo,walengiswa waze wafa,
uhlawul’ izono zethu

Jesu Mvana ecwebile, eyahlatshwa
ngenxa yethu, s’yalubong’ uthando
lwakho, owasisindisa ngalo

 

Leave a Reply

E! Khalani-ke

26/03/2018