Isiseko seliBandla

Isiseko seliBandla singuKristu iNkosi
Lisisidalwa sakhe ngamanzi negazi
Walenzela ukuba ngumtshakazi wakhe
Ohlal’ esidlu bomi ngoko kufa kwakhe.

Likuzo zonk’ iindawo eli Bandla linye
Iintlanga zonke kulo zabunjwa zabanye
Ngalo ukhol’ olunye nangezwi elinye
Ngomphehlelelo omnye nangenkosi enye.

Noko likrazukile ngamatyala ethu
Noko libandezelwa ziintshaba zaphandle
Basalinda abangcwele ukufika kwakhe
Umyeni welibandla abadibanise.

UYesu wayalel ukuba limanywe
Ngoko mthandazo wakhe osikhuthazayo:
Bawo mababe banye njengoko sibanye
Liqonde ihlabathi ndithunyiwe nguwe.

Leave a Reply

Yizani ke sicule

10/08/2017