Kuhlum’ imbali enhle

Kuhlum’ imbali enhle kulolohlang’ oluhle.
OlunguYese lowo ukhokho kaMaria.
Imsulwa leyombali, idlul’ izingelosi,
ngobuhle nobungcwele.

Imbali leyo enhle, engiyishoyo belu,
inguMaria phela uNina oyingcwele,
Oyena wakhwezelwa ubuVirigo bakhe
nakuba enguNina.

Ngaleyombali enhle kwavela isithelo,
uJesu uMsindisi uMhlengi wethu sonke,
amzel’ eBethlehema phakathi kobusuku
kwesikabhadakazi

 

Leave a Reply

Asiye eBethlehema

26/03/2018

Busuku obuhle

26/03/2018