Lonke ibandla

Lonke ibandla labakholwayo.
Alihlangane, lizodumisa
osihlalele la elathini,
onguMsindisi wethu omnene.

Nang’ uJesu uMsindisi,
nangu eza 
ngobunene.
Lungisani inhliziyo
az’ 
angene kuzo.

Asilibonge, silidumise
iSakramente eliyingcwele.
Nasi isinkwa sasezulwini
obukusona bonk’ ubumnandi.

Bheka, Jesu, silusizi,
woza usilulamise
Mhlengi wethu yakha kithi,
usilonde njalo.

Leave a Reply

E! Zingelosi

28/03/2018

Yehlanini zingelosi

28/03/2018