Mariya mandla am

Mariya mandla am
khawundithandazele,
Ndibambele kuyo
Indlela yokulunga
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Mariya mgcini wam,
Khawundilondoloze
Xa ndihlelwa yingozi
Kulo mendo weNkosi
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Mariya themba lam,
Khawundithethelele
Kunyana wakh’ uYesu
Olithamsanqa lam.
Ndiphe ngoko amandla,
Ndingxininise kuyo
Indlela yakh’ uYesu,
Esa ekuphileni.

Leave a Reply

Yizani ke nonke

08/08/2017

Nantsi isakramente

08/08/2017