Yesu uyandithanda

Yesu uyandithanda Mna
weza apha kulo mhlaba
wanikel’ ubom bakho
wandifel’ emnqamlezweni.

O ndinga ndingakuthanda
wena Yesu mhlobo wam
njengokuba undithanda
wena wafa ngenxa yam.

Ndikuthande ke ngakumbi
ngentliziyo yonk’ eyam
ndikuthande nangamandla
nangengqondo yonke yam.

Ndikuthand’ elusizini
ndikuthande eluvuyweni
ndikuthande ekuguleni
ndikuthande ndiphilile.

Ndikuthande ndisaphila
ndikuthande xa ndifayo
ndikuthande naphakade
wena uligugu lam.

Leave a Reply

Mariya Sikhusele

22/08/2017

Awu sizi lwakho

23/08/2017