Mhlengi wami Jes’ omuhle

Mhlengi wami Jes’ omuhle nakhu ngizekudumisa
Amanxeba amahlanu osunawo ngenxa yami.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lesasekunene sakho:
Ngibusise ngalo Jesu, ungihlab’ inhlanhla yonke.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lesasebunxele sakho,
ngivikele ngalo Jesu, ezitheni zami zonke.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lolwasekunene lwakho:
Ngihambise ngalo Jesu, endleleni yokulunga.

Ngidumis’ inxeb’ elihle lolwasebunxele lwakho,
Ngikhalime ngalo Jesu, ngingasuki kuwe neze.

Ngudumis’ inxeb’ elihle lasohlangothini lwakho.
Ngicashise kulo Jesu, ngilondeke khona njalo.

Esiphambanweni esihle, Okwabethelwa kuwe.
UNkulunkul’ uqobo, ngezono zethu zonke.

E! Muthi wokuphila, wathela isithelo
EsinguJesu Kristo, Ungukuphila kwethu.

Uyisihluthulelo labonile okwahlawulwa
Ngawe onk’ amacala ethu, E! siyakudumisa.

Leave a Reply