Nang’ uNina elusizi

Nang’ uNina elusizi emi ngas’
onqamlezweni, kumntanakhe obethelwe.

Esalila kwangathithi, usegwazwe
ngesinkemba, yathi saka inhliziyo.

Wo! ngosizi nobuhlungu, abuzwayo
uMaria, esefelwa ngumntanakhe.

Wema khona embongoza, ekhalela
iNdodana ihlupheka ibuhlungu.

Konje angakhona yini, ongambon’
unina lowo,olusizi, angakhali.

E! nguba ongehawulwe, uMaria elusizi,
ekhalela umntanakhe.

Umntanakhe amthandayo, wamubona
ebulawa,ngenxa yamacala ethu.

Wayibona iNdodana, idangele iyalela,
isifel’ onqamlezweni.

Nina wowahleng’ isintu, yenz’ ukuba
ngimhawukele, owafel’ onqamlezweni.

Vus’ enhliziyweni yami, ilangabi
lokumthanda uMsindis’ uJesu wami.

Mame akucindezele amanxeba
omntanakho ezinhliziyweni zethu.

Yenz’ ukuba ngimkhumbule,
owafela mina soni, wethu ngingamkhohlwa
ngize ngife.

Vum’ ukuba nami ngime,
ngasonqamlezweni, nawe, simkhalel’
olenga kulo.

Ekuhluphekeni kwami, angibekezele
nami, njengoJesu nanjengawe.

Yenz’ ukuba ngiluthande, unqamlezo
lomntanakho, owalenga kulo ngami.

Mangihluphekel’ uJesu, owafela mina
soni, ngihlupheke kanye naye.

Mangithande unqamlezo, ngiluthwale
njengoJesu, ngihlawul’ izono zami.

Mame uze ungimele, mhla kuthethwa
amacala,ngingashoni emlilweni.

Ngokunginxusela kwakho,
mangihlengwe ngisindiswe,
ekufeni kwaphakade.

Mhla kushon’ umzimba wami, awoyis’
umoya wami, kumntanakho ezulwini.

 

Leave a Reply

Wo! ngobukhulu

26/03/2018

Hello world!

26/03/2018