Wo! ngobukhulu

Wo! ngobukhulu benhlupheko, E! Msindisi wami.
Mhla uzidela nokuphila ngosindiso lwami.
Wawukhathazwa udunyazwa,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Zonke izon’ engazenzayo, wangithwalela;
onk’amacala enganginawo wangihlawulela.
Wanyamezela uthulile,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuhlungu bemivimbo owayithola;
Wo! ngokusinda konqamlezo owaluthwala;
wangikhokhela inhlawulo,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuhlungu benhliziyo usuyalela;
nokho eyakho iNhliziyo yathethelela;
nezitha zakho wazihlenga.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuningi benyembezi ungililela;
woz’ungesule inyembezi mhla ngiyalela.
Inhlungu zami wozithwala.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Nkosi, icala lam’ linzima wongihawukela;
woz’ungibheke ngobubele mhla kwahlulelwa.
Wongamukela ngomsa wakho.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

 

Leave a Reply

Indlela yonqamlezo

26/03/2018