Ndakuncamel’ ubomi

Ndakuncamel’ ubomi bam
ngokuphalaz’ igazi
ndawunikel’ umoya wam
ndakukhumbula, mhlobo wam.

Emnqamlezweni eGolgotha
lahlatywa nguw’ icala lam.
manga ameva entloko
namanxeba emzimbeni.

Ndeva iintlung’ emzimbeni
umoya wam waphukile
o monindini uthini?
akuluqond’ uthando lwam.

Ndakubonis’ iinjongo zobom
ndakuvulel’ icala lam
hamba lendlela kunye nam
akukho nom ngaphandle kwam

Sebenzisana kunye nam
siguqule ihlabathi
boyis’ ububi ngothando
njengoko Nam ndenje njalo.

Leave a Reply

Nkosi yam

15/08/2017

Ndikhokele Thixo

15/08/2017