Ngcwele ngcwele

Ngcwele ngcwele ngcwele ungcwele Nkosi
ngcwele ngcwele ngcwele ngcwele Wena wedwa
wen’ongadalwanga owawukho njalo
uhleli ulawula ngonaphakade.

Ngcwele ngcwele ngcwele zitsho ingelosi
zidumis’INkosi phezulu kanye
ziyibong’INkosi emazulwini zitsho
ngobumnandi ngonaphakade.

Yise, Nyana, Moya,  Nkosi enyentathu
sidumisa wena nasemhlabeni
zonk’ iintlanga Nkosi, njengengelosi
mazibonge Wena amaxesha onke.

 

Leave a Reply