Ngephasika ekuseni

Ngephasika ekuseni kwezwakala ukuduma;
Wavuka-ke uMsindisi walishiy’ ithuna lakhe.
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Kwasokwehla ingelosi ekhangisa okwelanga,
Izogigqa itshe lelo elalivalil’ ithuna.
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Amabutho ayelinda, ath’ ebona ingelosi
Ezwe nokuduma lokho, ashaqeka awa pansi.
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Kwababeya elibeni ingelosi yathi kubo:
Kakho lapha; uvukile njengakusho engakaf,
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Wasebonakal’ uJesu kubafundi bakhe bonke:
Besasa-ke bajabula beyibon’ iNkosi iphila.
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Jes’ omuhle, mhla sifayo wosiyisa ezulwini
Size sikubone njalo sithokoze kanye nawe.
Jesu Nkosi Mhlengi wethu ovukile ekufeni
Sikhumbule thina bakho usihlabinhlanhla sonke.

Leave a Reply

Nkosikazi yaphezulu

23/07/2017