Ngiyalidumis’ igazi

Ngiyalidumis’ igazi likaJesu uMsindisi.
Alichitha kabuhlungu, ngamhla ejuluk’ igazi.
Walijulukiswa yimi ngazo zonk’ izono zami.

Shwele Gazi loMsindisi
elachithwa ngenxa yami.

LeliGazi loMsindisi lopha kabuhlungu ngami,
lopha ezandleni zakhe, lopha futh’ ezinyaweni.
Ngoba ebethelwe ngami ehlawul’ izono zami.
Shwele…

LeliGazi likaJesu lingivulela izulu.
Lingumthombo wokuphila nentokozo zaphakade.
Nginethemba lokusinda ngenxa yalo leliGazi.
Shwele…

Banenhlanhla labo bantu abagez’ izono zabo.
eGazini laleMvana eyahlatshw’ onqamlezweni.
Zonk’ izono ziyesulwa ngalo leliGaz’ elihle.
Shwele…

LeliGazi losindiso lalifanekisw’ endulo,
lapho kwakuhlatshw’ iMvana eyingcwele yePhasika.
Liyangisindis’ impela ekufeni kwaphakade.
Shwele

Liyangicelel’ umusa nxa kugcinwa
umhlabiso wesivumelwan’ esisha eMiseni elingcwele,
lingihlab’ inhlanhla yonke nxa ngikhona eMiseni.
Shwele

Inhliziyo yami Jesu ikulangazel’ impela
ukulamukel’ iGazi losindiso lwaphakade.
Owaloph’ onqamlezweni ngokuthanda mina soni.
Shwele…

 

Leave a Reply

Nkosikazi yamazulu

28/03/2018