E! Nhliziyo yoMsindisi

E! Nhliziyo yoMsindisi, nampa thina size kuwe,
sizobonga sizoncenga, wen’ ogcwele 
umusa wonke.

E! Sihlalo sobunene yiba nobunene kithi:
uyalwaz’ usizi iwethu ake usilulamise.

INhliziyo yakho Jesu, ilulonto lokulunga.
INhliziyo zethu zimbi zicwebise Jes’ omnene.

Ungowokukhaliphisa banobuthakathaka,
yenza inhliziyo zethu zikhaliphe njengeyakho.

E! Nhliziyo enomusa, eyahlatshwa ngenxa yethu,
akusicashise kuwe, uma sivelelw’ usizi

 

Leave a Reply