Nhliziyo yoMsindisi

Nhliziyo yoMsindisi, siphethu sokuphila,
Sengathi wonk’ umhlaba, unga kwazisa uthi:
Udum’ alube kuwe Nhliziyo yoMsindisi,

ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo;
ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo.

Bonani leNhliziyo egcwele ubunene
yagwazwa ngenxa yethu, yaphum’ igazi lonke:
Udum’ alube kuwe…

E! Jesu, inye into engiyicela kuwe:
eNhliziyweni yakho ungiph’ indawo nami:
Udum’ alube kuwe…

Leave a Reply

Yehlanini zingelosi

28/03/2018

Nhliziyo ecwebile

28/03/2018