Nina balindi abangwele

Nina balindi abangwele,
Ninangelosi nezikhulu.
Manibong’ uNkulunkulu.
Manimemeze ezulwini
Mbandla engelosi nithi
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Wen’ odunyisw’ ngabantu bonke
Ophezu kwengelosi
bonga uthi: Alleluya.
Wena’ owazala oyiLizwi
Ogcwel’ umusa, shono uthi:
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Nin’ enifnyelel’ ekhaya
Zikhulu nani baProfethe,
Baprofethe abakhulu,
Bafelukholo nabangcwele
Malihlabelele nithi:
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Masidumise sijabule
Sihlabelele liligama
Lokubonga, Alleluya.
Sibong’ uYise neNdodana
Benay’ uMoya Oyingcwele.
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.

Leave a Reply

Sikutusa Baba wethu

23/07/2017