Sikutusa Baba wethu

Sikutusa Baba wethu. Nkolonkolo Nkosi yethu;
Wonk’ umhlaba ukhuleka, kuwe Mdali siMakade:
UyiNkosi wena wedwa. Ung’ Ophezu kwako konke.
Ingelosi zakho zonke ezikhona ezulwini zihu.

zihubela wena Nkosi, zikutusa njalo zithi
Ucwebile, ucwebile, ucwebile Nkulunkulu.
Nkosi Mninimandla onke, Baba wethu osithandayo
Wen’ okhwez’ izinto zonke, usibheke ngobubele.

Usikhweze ngomsa wakho thin’ esingabantu bakho.
Mhla simuka kulomhlaba uzusamekele Baba,
Sithokoze njalonjalo embusweni waphezulu,
Sikutuse, sikubonge kanye nengalosi zonke.

Leave a Reply

Ibandla likaKristo

23/07/2017